Sabat o Sabatu

Sabat info

Poučení, kterého se mi dostalo

od dvorního básníka:

 Vassis atatlos vesul etcremus , verbo san hergo dibolia herbonos

cˇte se asi takto: [vásis atatlós vézul etkrémus, verbó san hergó dybólija herbónos ]


Je to zaklínadlo sloužící k ochraně před zlem.

Zaklínadla se těžce překládají, je to zkomolená latina, je to něco jako ochraňuj nás od zlého.....


Aye Saraye vyslov aje Saraje (a to koncové e můžeš polykat stejně jako ďáblovo sémě)

 Oměj a durman, stejně jako blín jsou rostliny, které jsou součástí čarodějné masti

spolu se sušenou ropuchou.

Pokud jsi chtěla cestovat na sabat, tak ses zamkla do místnosti, abys nebyla rušena,

samozřejmě nahá a mastí sis potřela spánky, podpaždí,vetřela sis ji do pochvy a do zadečku

(ale nejedla se, neb bys umřela).


Mast je silneˇ narkotická a povzbuzuje hladké svalstvo, tudízˇ vyęsledkem jsou stavy plné fantazií, velmi silneˇ sexuálneˇ zabarvené (byl deˇlán vyęzkum v 60.letech).

Pokud bylo po ruce kosˇteˇ, tak se cˇarodeˇjnice na neˇm vozila (jako na robertkovi),

pokud se zavrˇela s cˇarodeˇjem, probouzeli se ráno velmi vysíleni. Protozˇe ve strˇedoveˇku byl satan neˇco zakázaného, byly fantazie spojeny s úcˇastí na sabatu.

Sabat se odehrával obvykle na kopcích v temnxch lesích, kde bxvaly neˇjaké skály ,které slouzˇily coby oltárˇ (deflorace byla provádeˇna na kameni). No a po defloraci probíhaly sexuální orgie azˇ do kohoutího zakokrhání. Mistr Leonard (vyslovuj tvrdeˇ) je satan a proto král , královna sabatu musela bxt panna a byla dábelskxm údem deflorována, v panenské krvi po defloraci se udeˇlal kolácˇ, kterx pak vsˇichni úcˇastníci pojedli (zesmeˇsˇneˇní krˇestˇanského rituálu prˇijímání).


Sabat je popisovanx v neˇkterxch dílech sveˇtové literatury,

trˇeba Bulgakov - Mistr a Markétka , Merezˇkovskij - Leonardo da Vinci ,

Brjusov - Ohnivyę andeˇl , Goethe a ja nevím kde jesˇteˇ.

Jinak inkvizicˇní spisky jsou plné sveˇdectví vyslyęchanyęch cˇarodeˇjnic,

je to celé vlastneˇ o drogách a lidské fantazii, v kazˇdé dobeˇ bylo vzrusˇující neˇco jiného, zajímavé je, zˇe sex tam hrál podstatnou roli.

Tak to stacˇí , nechci byęt moc akademickyę nebotˇ pak jsem i nudnyę.


František Horka 1998

<<<

>>>

SABAT O SABATU